Všeobecné obchodní podmínky OMNIKA, spol. s r.o.

 

I. Základní ustanovení

 

1.1 Obchodní podmínky

 

1.1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem v oblasti provádění díla, které jsou v rámci území celého světa nabízené společností OMNIKA, spol. s r.o., se sídlem Hodonín, Pánov 3925, PSČ: 69501, IČ: 46343733, DIČ: CZ46343733, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5403 (dále jen „zhotovitel“).

 

1.1.2 Objednatel zasláním objednávky díla dle bodu 1.4.2 VOP zhotoviteli potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.

 

1.1.3 Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve smlouvě o dílo. Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před ustanoveními VOP.

 

1.1.4 Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Smlouva o dílo a VOP jsou vyhotoveny v českém, anglickém anebo německém jazyce, přičemž v případě pochybností má přednost česká jazyková verze.

 

1.1.5 Tyto VOP se nepoužijí na právní vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem-spotřebitelem; v takovém případě smluvní strany uzavřou samostatnou smlouvu o dílo, ve které upraví veškerá vzájemná práva a povinnosti.  

 

1.2 Zhotovitel

 

Zhotovitelem díla je společnost OMNIKA, spol. s r.o., se sídlem Hodonín, Pánov 3925, PSČ: 69501, IČ: 46343733, DIČ: CZ46343733, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5403. Další informace o zhotoviteli jsou uvedeny v sekci „Kontakty".

 

1.3 Objednatel

 

1.3.1 Objednatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která samostatně na vlastní účet a odpovědnost vykonává výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Objednatelem je zejména: 

 • osoba zapsaná ve veřejném rejstříku

 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (osoba zapsaná v živnostenském rejstříku)

 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle jiného zákona.

 

1.3.2 Právní vztahy zhotovitele s objednatelem výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi zhotovitelem a objednatelem se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), jakož i předpisy souvisejícími.

 

1.4 Smlouva o dílo

 

1.4.1 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, objednávat dílo lze výhradně prostřednictvím objednávkového formuláře zhotovitele následujícími způsoby: 

 • osobně v sídle zhotovitele,

 • e-mailem anebo faxem na adresách uvedených v sekci „Kontakty“,

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla zhotovitele.

 

1.4.2 Pro objednání díla vyplní objednatel objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném dílu, zejména pak typ, rozměr, barvu, způsob ovládání, způsob montáže díla,   

 • požadovaném množství díla, a

 • (zajišťuje-li zhotovitel přepravu díla) též informace o požadovaném způsobu přepravy díla včetně místa určení, kontaktní osoby a telefonního spojení objednatele.

(dále společně jen jako „objednávka“)

 

1.4.3 Veškeré údaje uvedené v objednávce jsou zhotovitelem považovány za správné. Zhotovitel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednateli potvrdí a současně uvede předpokládaný termín provedení díla a celkovou cenu díla, a to písemně, e-mailem anebo faxem, příp. způsobem, který je uveden v objednávce.

 

1.4.4 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že objednávka dle bodu 1.4.2 VOP je ve smyslu ustanovení § 1736 občanského zákoníku neodvolatelná. Objednatel může objednávku zrušit, pouze pokud zrušovací projev dojde zhotoviteli před doručením objednávky nebo alespoň současně s ní.

 

1.4.5 Zhotovitel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství díla, výše ceny díla, příp. předpokládané náklady na přepravu) požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, e-mailem či telefonicky).

 

1.4.6 Smluvní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je zhotovitelem zasláno objednateli dle bodu 1.4.3 VOP.

 

1.4.7 Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel není povinen uzavřít smlouvu o dílo, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči zhotoviteli.

 

1.4.8 Smlouva se sjednává na dobu určitou. Platnost a účinnost smlouvy zaniká splněním jejího účelu, jímž je provedení předmětu smlouvy po splnění podmínek smlouvy a zaplacení ceny díla.

 

1.4.9 Smlouvu o dílo lze měnit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

 

II. Ceny díla a platební podmínky

 

2.1 Nedohodnou-li se strany jinak, ceny díla jsou určeny ceníkem zhotovitele, platným v době uzavření smlouvy o dílo. Všechny ceny uvedené v ceníku zhotovitele jsou smluvní a jsou uvedeny bez DPH.

 

2.2 Cenu díla (a případné náklady spojené s přepravou díla) dle smlouvy o dílo lze zhotoviteli uhradit následujícími způsoby:

 • v hotovosti při individuálně domluveném osobním převzetí;

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném objednatelem v objednávce;

 • bezhotovostně převodem dle údajů uvedených v daňovém dokladu – faktuře.

 

2.3 Zhotovitel je oprávněn požadovat od objednatele úhradu zálohy ve výši nejméně 50 % z ceny díla před započetím zhotovování díla. Objednatel je v takovém případě povinen zálohu dle tohoto bodu VOP zhotoviteli ve stanovené lhůtě uhradit. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel není povinen začít dílo zhotovovat do doby, než objednatel uhradí zálohu z ceny díla požadovanou zhotovitelem. Lhůta k provedení díla počíná běžet následujícím dnem po úplném zaplacení zálohy dle tohoto bodu VOP.

 

2.4 Zajišťuje-li přepravu zhotovitel, společně s cenou díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli také náklady spojené s přepravou díla ve smluvené výši. Náklady spojené s balením jsou součástí ceny díla a objednatel je nehradí. Není-li uvedeno výslovně jinak, pro účely těchto VOP se dále rozumí cenou díla i náklady spojené s přepravou díla.

 

2.5 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je cena díla splatná při převzetí díla. V případě bezhotovostní platby je cena díla splatná dle údajů obsažených v zálohové faktuře anebo v daňovém dokladu – faktuře.

 

2.6 V případě bezhotovostní platby je objednatel povinen uhradit cenu díla společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek objednatele uhradit cenu díla splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

 

2.7 Zhotovitel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany objednatele nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (bod 1.4.5 VOP), požadovat uhrazení celé ceny díla ještě před odesláním díla objednateli.

 

2.8 Případné slevy z ceny díla poskytnuté zhotovitelem objednateli nelze vzájemně kombinovat, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

 

2.9 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy nebo požádá-li o to objednatel, vystaví zhotovitel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o dílo objednateli daňový doklad – fakturu. Zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví zhotovitel objednateli před, příp. po, uhrazení ceny díla a zašle jej objednateli.

 

2.10 Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel dnem předání díla od zhotovitele anebo dnem úplného zaplacení ceny díla v souladu se smlouvou o dílo (podle toho, co nastane později).

 

2.11 Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávku vzniklou ze smlouvy o dílo faktoringové společnosti, případně sjednat pojištění platební nevůle a platební neschopnosti bez konzultace tohoto postupu s objednatelem.  

 

2.12 Smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % p.a. z dlužné částky pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle smlouvy o dílo. Objednatel je povinen uhradit také náklady spojené s vymáháním dlužné částky vyplývající z neuhrazené ceny díla.

 

III. Odstoupení od smlouvy

 

3.1 Objednatel může od smlouvy odstoupit, ujednají-li si to smluvní strany nebo stanoví-li tak zákon.

 

3.2 Objednatel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy musí zhotoviteli vydat vše, co na základě smlouvy o dílo získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo dílo zničeno, nebo bylo dílo spotřebováno), musí objednatel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva o dílo od počátku ruší. Dílo musí být zhotoviteli vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od smlouvy o dílo zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady zhotovitele.

 

3.3 Ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne vrácení díla objednatelem dle bodu 3.2 VOP je zhotovitel oprávněn provést přezkoumání vráceného díla, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené dílo není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

 

3.4 V případě odstoupení od smlouvy vrátí zhotovitel objednateli plnění poskytnuté objednatelem bez zbytečného odkladu od skončení lhůty k přezkoumání díla dle bodu 3.3 VOP, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od smlouvy o dílo objednatelem, a to bezhotovostně na účet určený objednatelem, přičemž neurčí-li objednatel takový účet, lze poskytnuté plnění vyzvednout v hotovosti v sídle zhotovitele po předložení dobropisu, zaslaného zhotovitelem objednateli. Zhotovitel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté objednatelem již při vrácení díla objednatelem.

 

3.5 Objednatel bere na vědomí, že pokud dílo vrácené objednatelem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno v důsledku nakládání s dílem jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, vzniká zhotoviteli vůči objednateli nárok na snížení hodnoty díla. Nárok na snížení hodnoty díla je zhotovitel oprávněn jednostranně započíst proti nároku objednatele na vrácení ceny díla.

 

3.6 Do doby převzetí díla objednatelem je zhotovitel oprávněn kdykoliv od smlouvy o dílo odstoupit. V takovém případě vrátí zhotovitel objednateli cenu díla bezhotovostně na účet určený objednatelem, a to bez zbytečného odkladu poté, co objednatel takový účet určí, přičemž neurčí-li objednatel takový účet, na účet, ze kterého byla cena díla zhotoviteli poukázána (byla-li uhrazena bezhotovostním převodem).

 

3.7 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit, trvá-li objednatel na provedení díla podle nevhodného příkazu nebo s použitím nevhodné věci i po předchozím upozornění zhotovitele.

 

3.8 Je-li společně s dílem poskytnut objednateli dárek, je darovací smlouva mezi zhotovitelem a objednatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy o dílo objednatelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a objednatel je povinen spolu s dílem zhotoviteli vrátit i poskytnutý dárek. V případě, že objednatel zhotoviteli spolu s dílem poskytnutý dárek řádně nevrátí, je zhotovitel oprávněn jednostranně započíst hodnotu dárku proti nároku objednatele na vrácení ceny díla.

 

IV. Dodací podmínky

 

4.1 Dílo je objednateli předáno okamžikem osobního převzetí objednatelem nebo jím pověřenou osobou po předložení relevantních dokladů (platná objednávka díla spolu s dokladem o zaplacení ceny díla apod.), v místě závodu, resp. skladu zhotovitele (dále jen „místo plnění“).

 

4.2 Na základě předchozí dohody lze dílo objednateli předat i zasláním díla přepravní službou na místo určené objednatelem v objednávce. Neurčí-li objednatel přepravce, určuje jej zhotovitel, není-li ve smlouvě o dílo stanoveno jinak. Objednatel nese riziko a náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

4.3 Objednatel je povinen převzít dílo v místě plnění do 10 dnů ode dne doručení výzvy zhotovitelem. Nepřevezme-li objednatel dílo ve stanovené lhůtě, je zhotovitel oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 10,- Kč za m2 a den zabrané skladovací plochy nebo je zhotovitel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.

 

4.4 Zajišťuje-li přepravu zhotovitel dle bodu 4.2 VOP, je objednatel povinen převzít dílo bezodkladně. Dojde-li ke zdržení převzetí díla z důvodu překážek na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn požadovat i úhradu promeškaného času za každou započatou hodinu zdržení dle sazebníku přepravce. 

 

4.5 V případě, že je z důvodů na straně objednatele nutno dílo doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním díla, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

4.6 Při převzetí díla od přepravce je objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů díla a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí objednatel zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu objednatel stvrzuje, že obal zásilky obsahující dílo byl neporušen.

 

4.7 Pokud lhůta k provedení díla připadá na termín celozávodní dovolené zhotovitele, prodlužuje se tato lhůta přiměřeně. V takovém případě je zhotovitel povinen upozornit objednatele na tuto skutečnost nejpozději 14 dnů předem.

 

V. Záruční podmínky

 

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti zhotovitele za vady, včetně záruční odpovědnosti zhotovitele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

 

5.2 Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo je ve shodě se smlouvou o dílo, zejména, že je bez vad. Shodou se smlouvou o dílo se rozumí, že dílo má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, zhotovitelem popisované, nebo na základě jím prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro dílo takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který zhotovitel pro použití věci uvádí nebo pro který se dílo obvykle používá. Za sjednanou jakost se považují úrovně technických ukazatelů vlastností uvedených v technické dokumentaci zhotovitele.

 

5.3 Objednatel bere na vědomí, že u dřevěných žaluzií se rozdíly v odstínu a žilkování jednotlivých lamel, jakož i jejich změny tvaru vlivem okolního prostředí, nepovažují za vadu.

 

5.4 V případě, že dílo při převzetí objednatelem není ve shodě se smlouvou o dílo (dále jen „rozpor se smlouvou o dílo“), má objednatel právo na to, aby zhotovitel bezplatně a bez zbytečného odkladu dílo uvedl do stavu odpovídajícího smlouvě o dílo, a to podle požadavku objednatele buď výměnou díla, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud objednatel před převzetím věci o rozporu se smlouvou o dílo věděl nebo rozpor se smlouvou o dílo sám způsobil.

 

5.5 Práva objednatele vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady, včetně záruční odpovědnosti zhotovitele, uplatňuje objednatel u zhotovitele na adrese jeho sídla OMNIKA, spol. s r.o., Hodonín, Pánov 3925, PSČ: 69501. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy zhotovitel obdržel od objednatele reklamační list a reklamované dílo (nedohodnou-li se strany jinak).

 

5.6 Trvá-li objednatel na provedení díla s použitím předané věci nebo podle příkazu objednatele nevhodné povahy i po předchozím upozornění zhotovitele, nemá objednatel práva z vady díla vzniklá pro nevhodnost věci nebo příkazu.

 

VI. Záruka za jakost

 

6.1 Zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

 

6.2 Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla objednateli. Dílo je dodáváno se zárukou 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Je-li na díle, jeho obalu nebo v technické dokumentaci vyznačena jiná lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím nejdelší lhůty. Ujednají-li si strany jinou záruční dobu, má přednost ujednání stran.

 

6.3 Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo dílo v záruční opravě. V případě výměny díla v záruční době neběží nová záruční doba.

 

6.4 Zhotovitel poskytuje záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha díla, postačuje namísto záručního listu vydat objednateli písemný doklad obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list (např. daňový doklad – faktura, dodací list, technická dokumentace).

 

6.5 Pokud je poskytována delší záruka než záruka dle bodu 6.2, zhotovitel určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

 

6.6 Záruka dle tohoto článku VOP se vztahuje pouze na vady výrobní, nevztahuje se na vady díla způsobené běžným opotřebením, nesprávným nebo nepřiměřeným použitím díla nebo nesprávnou manipulací a skladováním. Kratší životnost díla v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

 

6.7 Záruku zejména nelze uplatnit v následujících případech:

 • Vypršela-li u reklamovaného díla záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.

 • Vada vznikla nevhodným používáním díla.

 • Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených zhotovitelem v příslušné technické dokumentaci.

 • Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o dílo.

 • Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do díla či jiných úprav bez svolení zhotovitele.

 

Bylo-li dílo dodáno za nižší cenu, nelze uplatnit záruku na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

 

6.8 Objednatel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu zhotovitel.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

7.1 Tyto VOP jsou platné od 1.5.2016.

 

7.2 Zhotovitel prohlašuje, že nabízením a prováděním díla nejsou porušována autorská práva třetích osob a prohlašuje, že je oprávněn dílo nabízet a provádět v plném rozsahu. Objednatel si je vědom toho, že převzetím díla, které je zhotovitelem nabízeno a prováděno, nenabývá objednatel žádná oprávnění vyplývající z autorských práv, práv souvisejících s právem autorským nebo práv průmyslových, není-li sjednáno jinak.

 

7.3 Pokud právní vztah založený smlouvou o dílo obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

 

7.4 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o dílo či VOP vyžadují písemnou formu.

 

7.5 Smlouva o dílo včetně obchodních podmínek je archivována zhotovitelem v elektronické anebo písemné podobě a není přístupná. Zhotovitel vydá jedno vyhotovení smlouvy o dílo objednateli formou potvrzení objednávky.

 

7.6 Veškeré případné spory vzniklé mezi zhotovitelem a objednatelem z právních vztahů založených smlouvou o dílo nebo v souvislosti s ní, příp. ze smluv s třetím subjektem o postoupení pohledávek za objednatelem, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v rozhodčím řízení ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, podle jeho Řádu a pravidel, jediným rozhodcem, jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Rozhodčí řízení bude probíhat na základě písemných podkladů a vyjádření předaných stranami. Ústní jednání bude svoláno v případě, bude-li to rozhodce považovat za nezbytné pro vydání rozhodnutí. V takovém případě zhotovitel a objednatel sjednávají, že (vysloví-li s tím souhlas tajemník rozhodčího soudu anebo rozhodne-li tak rozhodčí senát) místem konání ústního jednání rozhodčího řízení je Masarykova univerzita, Právnická fakulta, se sídlem Veveří 70, 611 70 Brno. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.