Ochrana osobních údajů

(zákazníci smluvních partnerů)

 

podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů („ZOOÚ“), a s účinností od 25.05.2018 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; „GDPR“), a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách v informační společnosti

 

1. Zpracovatel osobních údajů: OMNIKA, spol. s r.o., IČ: 463 43 733, se sídlem Hodonín, Pánov 3925, PSČ: 69501, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 5403, tel.:518 321 223, e-mail: omnika@omnika.com

 

2. Kategorie zpracovávaných údajů:

 • identifikační a kontaktní údaje vztahující se k zákazníkům našich smluvních partnerů, kteří si prostřednictvím našich smluvních partnerů objednají naše služby:

 1. titul, jméno, příjmení

 2. doručovací adresa

 

3. Právní základ zpracování a účely zpracování:

 • uzavření a plnění smlouvy, jejíž jsme smluvní stranou

 • splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje

 • naše převážně oprávněné zájmy, kdy tyto jsou odůvodněny především:

 1. předsmluvní komunikací a příp. nároky vyplývajícími z předsmluvní odpovědnosti

 2. pro účely naší daňové evidence a kontroly

 3. opatřeními pro další rozvoj našich služeb

 4. optimalizací postupů pro analýzu našich potřeb

 5. uplatňování právních nároků a obhajoba v případě právních sporů

 6. ověřování bezpečnosti

 • pokud zákon vyžaduje souhlas subjektu údajů se zpracováním, o tento jej vždy předem požádáme

 

4. Komu mohou být údaje poskytnuty:

 • poskytovatelům přepravních služeb

 • poskytovatelům služeb IT anebo informačním systémům

 • poskytovatelům právních služeb

 • osobám, které pro nás na základě pověření zajišťují plnění našich smluvních či zákonných povinností a výkon práv založených smlouvou nebo zákonem nebo se kterými jinak spolupracujeme při plnění předmětu smlouvy nebo při realizaci předmětu svého podnikání (tj. daňový poradci, auditoři apod.)

 • orgánům státní správy, soudům či orgánům činným v trestním řízení

 • osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodních organizací

 

5. Doba zpracování osobních údajů: Osobní údaje zpracováváme po dobu nutnou pro splnění účelu, za kterým byly osobní údaje shromážděny.

 

6. Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí: Osobní údaje můžou pocházet od smluvních partnerů, kteří jsou správci osobních údajů, dále přímo od subjektu údajů, jehož osobní údaje zpracováváme, z veřejných rejstříků anebo z jiných zdrojů.

 

7. Způsob zpracování osobních údajů: Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

8. Práva subjektů údajů na ochranu osobních údajů: právo na informace a přístup k osobním údajům (§ 11 a 12 ZOOÚ, resp. čl. 15 GDPR); právo na opravu, příp. doplnění osobních údajů (čl. 16 GDPR); právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR); právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci údajů (čl. 20 GDPR); právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR); právo na vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu (§ 21 ZOOÚ); právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR); právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud nám subjekt údajů udělil svůj souhlas, může jej kdykoliv odvolat písemně na naší adrese anebo e-mailem na omnika@omnika.com (a to zcela anebo částečně) - tím není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 

9. Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů: Je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, jejich poskytnutí je zcela dobrovolné; pokud nám tedy své osobní údaje subjekt údajů neposkytne, neutrpí žádnou právní újmu, nebude však moci využívat našich služeb. Jinak je zpracování osobních údajů možné pouze na základě zákonného anebo smluvního požadavku (např. pokud je osobní údaje nutné uvést do smlouvy).

 

V Hodoníně dne 25.05.2018

 

OMNIKA, spol. s r.o.

zast. Petra Kuncová, jednatelka